Just Black Hi Rise Freyed Hem Jean Short

Highrise step hem jean short.